.za顶级域名介绍


.za 国家(地区)域名 全球注册量:127.4万

域名代码: za

.za域名启用日期: 1990-11-07

国家地区: 南非(south africa)

.za域名长度: 2字符。

.za开放状态: 顶级域名后缀 .za 目前开放注册。

.za域名简介: 南非域名。域名后缀 za 为英文。

可否申请ICP备案:不支持备案 目前域名为.za后缀的网站暂不支持ICP备案。

.za域名管理机构: ZA Domain Name Authority (ZA域名管理局)

管理机构网址:http://www.zadna.org.za/

.za域名NS服务器:
域名:N, IP:N, IP:N;
域名:ZA-NS.ANYCAST.PCH.NET, IP:2001:500:14:6055:ad:0:0:1, IP:204.61.216.55;
域名:ZA1.DNSNODE.NET, IP:194.146.106.78, IP:2001:67c:1010:19:0:0:0:53;更多域名主题: 全部顶级域名 TOP100域名 前500热门域名 可备案域名