.சிங்கப்பூர்顶级域名介绍


.சிங்கப்பூர் 国家(地区)域名 全球注册量:12

域名代码: xn--clchc0ea0b2g2a9gcd

.சிங்கப்பூர்域名启用日期: 2011-02-05

.சிங்கப்பூர்域名长度: 11字符。

.சிங்கப்பூர்开放状态: 顶级域名后缀 .சிங்கப்பூர் 目前开放注册。

.சிங்கப்பூர்域名简介: 国家(地区)域名。域名后缀 சிங்கப்பூர் 为泰米尔语。

可否申请ICP备案:不支持备案 目前域名为.சிங்கப்பூர்后缀的网站暂不支持ICP备案。

.சிங்கப்பூர்域名管理机构: Singapore Network Information Centre (SGNIC) Pte Ltd (新加坡网络信息中心(SGNIC)私人有限公司)

管理机构网址:http://www.sgnic.sg/

.சிங்கப்பூர்域名WHOIS服务器: whois.sgnic.sg

.சிங்கப்பூர்域名NS服务器:
域名:DSANY.SGNIC.SG, IP:120.29.253.11, IP:2001:dcd:7:0:0:0:0:11;
域名:DSANY2.SGNIC.SG, IP:185.159.197.170, IP:2620:10a:80aa:0:0:0:0:170;
域名:DSANY3.SGNIC.SG, IP:185.159.198.170, IP:2620:10a:80ab:0:0:0:0:170;
域名:NS4.APNIC.NET, IP:2001:dd8:12:0:0:0:0:53, IP:202.12.31.53;
域名:PCH.SGZONES.SG, IP:2001:500:14:6057:ad:0:0:1, IP:204.61.216.57;更多域名主题: 全部顶级域名 TOP100域名 前500热门域名 可备案域名