.um顶级域名介绍


.um 国家(地区)域名

域名代码: um

.um域名启用日期: 2008-04-21

.um域名长度: 2字符。

.um开放状态: 顶级域名后缀 .um 目前开放注册。

.um域名简介: 国家(地区)域名。域名后缀 um 为英文。

可否申请ICP备案:不支持备案 目前域名为.um后缀的网站暂不支持ICP备案。

.um域名管理机构: Not assigned (未分配)

.um域名NS服务器:更多域名主题: 全部顶级域名 TOP100域名 前500热门域名 可备案域名