.tushu顶级域名介绍


.tushu 通用域名 全球注册量:2

域名代码: tushu

.tushu域名启用日期: 2015-11-12

.tushu域名长度: 5字符。

.tushu开放状态: 顶级域名后缀 .tushu 目前开放注册。

.tushu域名简介: 通用域名。

可否申请ICP备案:不支持备案 目前域名为.tushu后缀的网站暂不支持ICP备案。

.tushu域名管理机构: Amazon Registry Services, Inc. (亚马逊注册服务公司)

管理机构网址:https://www.amazonregistry.com

.tushu域名WHOIS服务器: whois.nic.tushu

.tushu域名NS服务器:
域名:DNS1.NIC.TUSHU, IP:213.248.218.85, IP:2a01:618:402:0:0:0:0:85;
域名:DNS2.NIC.TUSHU, IP:103.49.82.85, IP:2401:fd80:402:0:0:0:0:85;
域名:DNS3.NIC.TUSHU, IP:213.248.222.85, IP:2a01:618:406:0:0:0:0:85;
域名:DNS4.NIC.TUSHU, IP:2401:fd80:406:0:0:0:0:85, IP:43.230.50.85;
域名:DNSA.NIC.TUSHU, IP:156.154.100.3, IP:2001:502:ad09:0:0:0:0:3;
域名:DNSB.NIC.TUSHU, IP:156.154.101.3, IP:2001:502:2eda:0:0:0:0:3;
域名:DNSC.NIC.TUSHU, IP:156.154.102.3, IP:2610:a1:1009:0:0:0:0:3;
域名:DNSD.NIC.TUSHU, IP:156.154.103.3, IP:2610:a1:1010:0:0:0:0:3;更多域名主题: 全部顶级域名 TOP100域名 前500热门域名 可备案域名