.mutual顶级域名介绍


.mutual 通用域名 全球注册量:4

域名代码: mutual

.mutual域名启用日期: 2015-07-02

.mutual域名长度: 6字符。

.mutual开放状态: 顶级域名后缀 .mutual 目前开放注册。

.mutual域名简介: 英文通用域名。mutual 在英文中的意思为:相互。主要含义有:adj. 相互的,彼此的;共同的,共有的;(保险公司、建筑协会等)互助的 等。

可否申请ICP备案:不支持备案 目前域名为.mutual后缀的网站暂不支持ICP备案。

.mutual域名管理机构: Northwestern Mutual MU TLD Registry, LLC (西北互惠MU TLD注册有限责任公司)

管理机构网址://www.northwesternmutual.com

.mutual域名NS服务器:
域名:A.NIC.MUTUAL, IP:2001:dcd:1:0:0:0:0:9, IP:37.209.192.9;
域名:B.NIC.MUTUAL, IP:2001:dcd:2:0:0:0:0:9, IP:37.209.194.9;
域名:C.NIC.MUTUAL, IP:2001:dcd:3:0:0:0:0:9, IP:37.209.196.9;
域名:NS1.DNS.NIC.MUTUAL, IP:156.154.144.118, IP:2610:a1:1071:0:0:0:0:76;
域名:NS2.DNS.NIC.MUTUAL, IP:156.154.145.118, IP:2610:a1:1072:0:0:0:0:76;
域名:NS3.DNS.NIC.MUTUAL, IP:156.154.159.118, IP:2610:a1:1073:0:0:0:0:76;更多域名主题: 全部顶级域名 TOP100域名 前500热门域名 可备案域名