.bible顶级域名介绍


.bible 通用域名 全球注册量:1851

域名代码: bible

.bible域名启用日期: 2015-05-14

.bible域名长度: 5字符。

.bible开放状态: 顶级域名后缀 .bible 目前开放注册。

.bible域名简介: 英文通用域名。bible 在英文中的意思为:圣经。主要含义有:n. 权威著作,宝典;《圣经》(the Bible);一本《圣经》,《圣经》的一个版本 等。

可否申请ICP备案:不支持备案 目前域名为.bible后缀的网站暂不支持ICP备案。

.bible域名管理机构: American Bible Society (美国圣经协会)

管理机构网址:http://get.bible

.bible域名WHOIS服务器: whois.nic.bible

.bible域名NS服务器:
域名:A.NIC.BIBLE, IP:2001:dcd:1:0:0:0:0:10, IP:37.209.192.10;
域名:B.NIC.BIBLE, IP:2001:dcd:2:0:0:0:0:10, IP:37.209.194.10;
域名:C.NIC.BIBLE, IP:2001:dcd:3:0:0:0:0:10, IP:37.209.196.10;
域名:NS1.DNS.NIC.BIBLE, IP:156.154.169.100, IP:2610:a1:1071:0:0:0:1:64;
域名:NS2.DNS.NIC.BIBLE, IP:156.154.170.100, IP:2610:a1:1072:0:0:0:1:64;
域名:NS3.DNS.NIC.BIBLE, IP:156.154.171.100, IP:2610:a1:1073:0:0:0:1:64;更多域名主题: 全部顶级域名 TOP100域名 前500热门域名 可备案域名